Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor BLINDEMAN, notarisvennootschap, gelegen te Fleurusstraat 2, 9000 Gent met ondernemingsnummer 0728759218. (Hierna genoemd “Blindeman Notariaat”, “wij” of “ons”).

Wanneer u een beroep doet op de diensten van Blindeman Notariaat, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website https://blindeman-notariaat.be/ (Hierna genoemd de “Website”) en alle relaties tussen Blindeman Notariaat en haar klanten, prospecten en business partners.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Blindeman Notariaat verwerkt persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Daarnaast kan Blindeman Notariaat ook uw persoonsgegevens verkrijgen van derden die met u in relatie staan om haar dienstverlening te verzekeren.

WAAROM EN WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Blindeman Notariaat verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden wanneer dit noodzakelijk is voor:

– De uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat en de hiermee samenhangende wettelijke verplichtingen.

– Het behandelen van uw vragen: identificatiegegevens.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Blindeman Notariaat verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Blindeman Notariaat vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in dit Privacybeleid beschreven zijn.

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Blindeman Notariaat zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Blindeman Notariaat en de optimalisering daarvan.

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

– Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

– Wanneer Blindeman Notariaat of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Blindeman Notariaat bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, Blindeman Notariaat kan uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Blindeman Notariaat:

– Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Blindeman Notariaat mogelijks over u beschikt

– Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens

– Recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens

– Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

– Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

– Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Blindeman Notariaat kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Blindeman Notariaat neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

UPDATE PRIVACYBELEID

Blindeman Notariaat is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

ANDERE WEBSITES

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op de website van Blindeman Notariaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke Privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

KLACHTEN

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop Blindeman Notariaat uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via info@blindeman.be, op het nummer +32 (0) 9 220 69 90 of per post T.a.v. Blindeman Notariaat, Fleurusstraat 2, 9000 Gent

Datum van publicatie: 05/06/2024