16 mei 2024

Testamenten en zorgvolmachten worden steeds aantrekkelijker keuze

Blindeman_web_08

Testamenten en zorgvolmachten worden steeds aantrekkelijker keuze

Steeds meer mensen kijken vooruit en willen hun toekomst veilig stellen. Daarbij kiezen ze steeds vaker voor het opstellen van een testament en een zorgvolmacht. Het afgelopen jaar steeg het aantal zorgvolmachten daardoor met meer dan 26%.

Vooral zorgvolmacht wint aan populariteit

Het is een fenomeen dat u wellicht niet ontgaan is… De stijgende levensverwachting en de toenemende aandacht voor onze gezondheid doet steeds meer mensen vooruitblikken op hun oude dag. Dit brengt hen meer dan ooit tot een bezoek aan de notaris. Daar wordt opvallend veel gekozen voor de opmaak van een zorgvolmacht. Een telling wijst namelijk uit dat het aantal zorgvolmachten gestegen is met meer dan 26%. Die stijging toont aan dat deze volmacht voor veel mensen een evidente beschermingsmaatregel geworden is.

Zorgvolmacht als ruime bescherming

Wat brengt mensen nu precies tot die keuze? Het grootste heil van een zorgvolmacht wordt gezien in de bescherming van het vermogen in geval van ziekte of ongeval. Wat deze volmacht zeer aantrekkelijk maakt, is dat deze sterk gepersonaliseerd kan worden. Uw facturen betalen en bankrekeningen beheren, uw pensioen innen of eventuele huurgelden ophalen, u kan het naar wens opdragen aan specifieke personen of net allemaal samenbrengen bij één en dezelfde persoon.

Zo wordt het een document dat helemaal afgestemd is op uw noden en wensen en desgevallend op de beschikbaarheid en competentie van de verschillende lasthebbers. Evengoed kan u met een dergelijke volmacht aangeven welke persoon in welke omstandigheden uw woning mag verkopen of verhuren.

Een zorgvolmacht biedt ook heel andere mogelijkheden. Zo is het een dankbaar instrument voor het maken van een zorgplanning. Een voorbeeld daarvan is het optekenen van het geprefereerde woonzorgcentrum.

Liever geen bewindvoerder

Heeft u geen zorgvolmacht opgemaakt, dan zal de vrederechter bij uw onbekwaamheid een bewindvoerder aanstellen. Slechts één iemand kan deze rol opnemen en deze persoon is niet altijd een familielid. Bovendien kan een bewindvoerder alleen maar beheersdaden stellen. Bijgevolg moet bijvoorbeeld bij een verkoop de vrederechter een machtiging geven. Wil u het keurslijf van het bewind en het toezicht van de rechtbank vermijden, dan kan u daar via een zorgvolmacht op anticiperen. In de volmacht kan u namelijk bepalen wie wat zal kunnen ondernemen met betrekking tot uw persoon en uw vermogen.

Ook het testament trekt meer aan

Uit een recente telling blijkt dat ook testamenten in de lift zitten in ons land. Het afgelopen jaar ging het over een stijging met 10%. Deze is te wijten aan de groeiende verscheidenheid aan samenlevingsvormen, waarop het standaard erfrecht minder of geen antwoord biedt. Het testament vormt met zijn breed spectrum aan juridische mogelijkheden het instrument bij uitstek om geheel autonoom de erfenis te controleren.

Zonder een testament zal uw nalatenschap immers toekomen aan de personen die de wetgever voor u heeft bedacht. Wil u dit niet, dan is het testament de wettelijke tool om hieraan te sleutelen.

Is een bezoek aan de notaris wel nodig?

Een testament kan u zelf schrijven of door een notaris laten opmaken. Hoewel de tussenkomst van een notaris voor een eigenhandig testament niet vereist is, is dit toch sterk aan te raden. Ten eerste zal de notaris het testament bewaren en laten registreren in het Centraal Register voor Testamenten (CRT). Zonder registratie bestaat de kans dat het bij overlijden niet boven water of in verkeerde handen komt.

Ten tweede is er bij een eigenhandig testament geen garantie dat het ook effectief kan worden uitgevoerd. In zelf opgestelde teksten sluipen immers vaak formele of inhoudelijke fouten. Dat is mogelijk problematisch, gezien een testament aan strikte voorwaarden moet voldoen om geldig en uitvoerbaar te zijn. Ten derde bestaat bij een eigenhandig testament de kans dat de geestestoestand van de erflater na zijn overlijden in vraag wordt gesteld. De perfecte kiem voor een gerechtelijke procedure.  

Registratie bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT)

Wat gebeurt er nu precies met een eigenhandig testament dat bij een notaris in bewaring wordt gegeven? Naast het feit dat de notaris garant staat voor een zeer veilige bewaarneming van uw testament, registreert hij deze bewaarneming in het Centraal Register voor Testamenten (CRT). In dit register wordt niet de inhoud van het testament opgenomen, wel de identiteit van de erflater, het tijdstip van de bewaarneming en de identiteit van de notaris. De inhoud van een testament mag immers maar openbaar gemaakt worden na het overlijden van de erflater. De missie van het CRT is enerzijds de erflater de garantie bieden dat bij zijn overlijden zijn testament uitvoering krijgt en anderzijds erfgenamen faciliteren in het opsporen van een eventueel testament.

Vermijd conflicten en gerechtelijke procedures

Uit het bovenstaande kan u afleiden dat op eigen houtje een testament opstellen heel wat risico’s inhoudt. In essentie vergroot het de kans op betwisting door de nabestaanden en in het slechtste geval op aanslepende gerechtelijke procedures. Opteert u toch liever voor een eigenhandig testament? Laat het dan best nakijken en in bewaring nemen door een notaris. Zo behoedt u als erflater uw erfgenamen voor potentiële problemen.

Wil u na het lezen van dit artikel nagaan in welke mate een zorgvolmacht of testament voor u zinvol kan zijn? Wij ontvangen u graag om u daarin bij te staan. Aarzel dus niet om ons te contacteren!

Blog

Meer lezen

Behartiging van het belang van het kind verplicht toegelicht in EOT-overeenkomsten
Uw notariële akte vlot digitaal ondertekenen